ÚRADNÁ SPRÁVA č. 3 / 2018 – 2019

I.SPRÁVY VÝKONNÉHO VÝBORU

Zasadnutie Výkonného výboru ObFZ:

Zasadnutie VV sa uskutoční dňa 22.08.2018 o 18,oo hod.

Predsedovia odborných komisií o 18,15 hod.

II. SPRÁVY   ŠPORTOVO  – TECHNICKEJ  KOMISIE

VI.liga- SPORTIKA - dospelí – MO - ObFZ SE.

ŠTK upozorňuje, že 4.kolo je plánované na 25.8.2018 t.j. na sobotu a nasledujúce kolo je plánované na 29.8.2018 t.j. v stredu, v prípade požiadaviek na zmenu termínu ŠTK nebude vyžadovať dohodu klubov.

VIII.liga - dospelí - III.tr.-ObFZ SE – MY

5.kolo Dojč – Chvojnica, stretnutie sa odohrá dňa 1.9.2018 o 15:00 hod .

VI.liga-dorast-U19-MO-ObFZ SE

1.kolo 19 Kunov - Kopčany zmena termínu, bude sa hrať až 29.8.o 17:00 hod.

11.kolo Kunov – Radošovce, stretnutie sa odohrá 13.10.2018 o 10:00 hod .

IV.liga-žiaci-U15-ObFZ SE, skupina A

1.kolo Dojč – Šajdíkove Humence sa odohrá dňa 1.9.2018 o 12:30 hod

Oznamy pre kluby

1.1 Žiadosti resp. požiadavky týkajúce sa ŠTK ObFZ Senica posielajte na e-mailové adresy

Predseda ŠTK predsedastksenica@gmail.com

Člen ŠTK  jan.ciganek@stuba.sk

Tajomník  jan.lapos@centrum.sk

1.2 V prípade žiadosti o zmeny hracieho dňa, hracej plochy resp. hracieho času zadajte žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia cez ISSF.  

1.3 Oznam pre ISSF manažérov družstiev, súťaží ObFZ Senica

Všetky hore uvedené požiadavky na zmeny sú zapracované do ISSF, ak žiadate o zmenu hracieho dňa, hracieho času alebo hracieho miesta prosím rešpektujte bod 1.2 tejto ÚS, v prípade nezrovnalostí kontaktujte tajomníka.

1.4 FO je povinný pred začiatkom súťažného ročníka pre všetky svoje družstvá a vo všetkých súťažiach vyplniť v sezónnej súpiske družstva v ISSF iba trénerov a ostatných členov realizačného tímu družstva (SP 41/2).

1.5 Ak nie je na stretnutie delegovaný R alebo sa na stretnutie nedostaví ani po čakacej lehote,  stretnutie sa odohrá, rozhodovať bude laik a domáci a hosťujúci oddiel prostredníctvom svojho ISSF resp. tímového manažéra zabezpečí všetky potrebné informácie – strelci gólov, napomínaní a vylúčení hráči a tieto informácie zapíše v ISSF v podaní na Komisiu – ŠTK ObFZ.   

1.6.V systéme sa môže generovať faktúra za členské poplatky na sezónu 18/19 pre obdobie od 1.7.2018 – 30.6.2019. Faktúru za členské musia mať vygenerovanú všetci členovia SFZ, t.j. Tí, ktorí sú uvedení v zápise a ktorí pracujú v ISSF. V kluboch to bude v zbernej faktúre.

Voči rozhodnutiam ŠTK ObFZ Senica je možné sa odvolať v zmysle SP čl 87.

Nasledujúce zasadnutie sa uskutoční dňa  8.8.2018.                                                                                                                                                                     

III. SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV

KR vyzýva kluby VII. a VIII.ligy aby zvážili možnosť odohrať svoje domáce MFS ( v jesennej časti

2018/2019, prípadne celý súťažný ročník 2018/2019 ) v inom čase ako je ÚHČ ( prípadne nedeľa

3 hod pred ÚHČ, nedeľa dopoludnia, sobota ÚHČ ) vzhľadom k nízkemu počtu rozhodcov.

KR má záujem aby boli na každom MFS obsadení min. 2 rozhodcovia a zabezpečila sa tak, čo

najväčšia objektivita a predchádzalo sa zbytočným problémom, prípadne sa vyhnúť, že MFS budú

rozhodovať laici.

KR zároveň upozorňuje kluby, že prioritou bude VI.liga, kde budú obsadení min. 2 rozhodcovia !

1.Ospravedlnenie zasielajte na uvedené e-mailové adresy

Rozhodcovia – marianbasnar@gmail.com , peto.tokos.88@gmail.com , miroslavlinet371@gmail.com

Delegáti – marianbasnar@gmail.com , feropatka@gmail.com

Ospravedlnenie zasielajte najneskôr 7 dní pred MFS !

2. Ospravedlnení R :

Sobota 4.8.2018 : Rusinko /ZsFZ/

Sobota a nedeľa 4.-5.8.2018 : Otočka, Holenka, Bednár, Mesíček, Kendi, Hurbánek,

Ryčovský – celá jeseň 2018

3. Náhradné fyzické previerky dňa 25.7.2018 :

KR oznamuje, že fyzické previerky úspešne absolvovali rozhodcovia Mesíček Lukáš, Otočka Jozef.

Ospravedlnení rozhodcovia : Holenka Peter, Kendi Alexander, Ryčovský Libor

4. Nominačná listina rozhodcov a delegátov pre súťažný ročník 2018/2019 :

I. skupina : Kendi A., Knap G., Lapoš J., Otočka J., Ryčovský L., Šefčík Ma., Vlk V.

Medziskupina : Hušek J., Matúš F., Mesíček L.

II. skupina : Bednár M., Daniš Š., Dzindzik P., Holenka P., Hurbánek M., Polakovič B., Škrinár J.,

Thao T. D., Tubl M.

Rozhodcovia Štora I. a Buzay R. neboli zaradení na NL 2018/2019 pre dlhodobú neaktívnu činnosť R

a nesplnenie si povinností voči KR ObFZ Senica.

5. Oznamy pre R a DS :

KR upozorňuje všetkých R, AR, DS na včasný príchod na stretnutie a to najneskôr 45 min pred UHČ 

KR žiada všetkých rozhodcov v súťažiach ObFZ, aby si prevzali na sekretariáte reklamné nášivky na

dresy, ktoré sú povinní nosiť na dresoch v MFS súťažnom ročníku 2018/2019.

Zároveň žiada rozhodcov, aby sekretárovi nahlásili čísla obuvi (turfy).

KR upozorňuje delegovaným osobám, že od nového súťažného ročníka 2018/2019 nie je potrebné

vypisovať tlačivo o vyúčtovaní finančných náležitostí.

KR oznamuje R a DS na povinnosť sledovať ÚS KR, ŠTK, DK, ktoré budú uverejnené vždy v piatok

do 12:00 hod a taktiež oznamuje, že Obsadenie rozhodcov a delegátov na najbližšie kolo v týždni

bude uverejnené vždy v stredu po zasadnutí KR, prípadné zmeny budú uverejnené najneskôr v piatok

do 16:00 hod (žltou farbou označ.), po 16:00 hod oznámené telefonicky/sms (červenou farbou označ.).

V prípade kolízie stretnutí ISSF v jeden hrací deň a hodinu včas informujte p. Tokoša 0903 915 614, prípadne p. Bašnára Mariána 0905 795 284 alebo p. Lineta Miroslava 0908 521 170.

6.Úhrada členského:

KR dôrazne upozorňuje R a DZ na povinnosť uhradiť ročný členský poplatok. Bez jeho uhradenia Vám ISSF neumožní zúčastniť sa  majstr.stretnutí !

 Údaje o platbe získate vygenerovaním faktúry vo svojom ISSF profile – časť „Moje členské poplatky“ (číslo účtu, variabilný a konštantný symbol

KR oznamuje R a DS na možnosť vyzdvihnutia si nového RS 2018/2019 na sekretariáte ObFZ Senica.                                    

IV.SPRÁVY  DK

Uvoľnenie výkonu športu podľa DP čl.37/6

U04 Tomáš Novák 1248444, TJ Kopčany  MO  dosp. Berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu(U270)a podľa čl.37/6 DP rozhodla o určení pokuty za pozastavenie výkonu športu vo výške 30,-€, podľa čl.12/2 DP( zberná faktúra)

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie, podľa DP čl.41/1,2,3,4

U05 Michal Baláž 1309564, TJ Kopčany  MO  dosp. DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS, uloženej U219, podľa čl.41/4 DP a RS B čl.19 písmeno e, podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS  (1 stretnutie) a určuje skúšobnú dobu od 01.08.2018 do 31.10.2018   

Prenos trestov do jesennej časti ročníka 2018/2019

Erik Jurica  1230984, TJ Družstevník Hlboké MO  dosp  4 ssN

Peter Portel 1209259, TJ Kerko Šajdíkove Humence  II.tr.dosp  1ssN

Kristián Krajčír  1297481, FK Borský Svätý Jur MO dor. 2ssN

Patrik Polák 1309490, ŠFK Štefanov  II.tr dosp.1ssN

František Božek  1160778, ŠK Baník  Čáry II.tr dosp.2ssN

Juraj Pagáč 1259274, FK Smrdáky II.tr dosp. 1ssN

Bronislav Chovanec  1221889, TJ Družstevník Hlboké MO  dosp. 1ssN

Oznam:

DK oznamuje klubom, že hráč ktorý bol v poslednom súťaž. stretnutí ročníka 2017/2018 napomínaný 5ŽK alebo 9ŽK, môže podľa DP.čl37 ods.6, do začiatku nového súť. ročníka, za tieto napomenutia, písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia výkonu športu v novom súť.ročníku2018/19.

V prípade, ak hráč ( klub) požiada o zmenu DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v prvom kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť “ Žiadosť o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu“ a doručiť v stanovenej lehote prostredníctvom ISSF  na DK ObFZ Senica. Stanovená  finančná pokuta  u dospelých - 30.-€

DK upozorňuje kluby, hráčov, funkcionárov a ostatných futbalových činovníkov, že v zmysle znenia  čl. 17/8 DP a čl.34/7DP, sa DS udelené v súťažnom  ročníku 2017/2018  prenášajú do začiatku nového  súťažného ročníka  2018/2019.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie(okrem rozhodnutí podľa čl.37/3,5,alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ Senica, v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie ( čl. 84 ods.1 DP )

V. SPRÁVY  TMK

1. Školenie trénerov:

TMK ObFZ Senica na základe schválenej Akreditácie MŠ SR  plánuje v prípade dostatočného počtu záujemcov zorganizovať  školenie trénerov futbalu I.stupňa –  UEFA Grassroots “C“ licencie.

Školenie sa uskutoční v mesiacoch november – december 2018.

Vyzýva zástupcov FK, aby čo naskôr zaslali záväzné prihlášky prípadných záujemcov o školenie.

TMK  eviduje žiadosti nasledovných žiadateľov na školenie UEFA Grassroots C licencie:

P.Kumančík,P.Špoták,R.Baran,J.Jediný,L.Chrenek,J.Chudý,J.Dvořák,J.Tolla,M.Hladký,M.Krásny,

R.Pollák,T.Vričan,B.Jančí,J.Krč,S.Malý, S.Krčová,M.Kováčik, M.Černek,M.Ivan, J.Hrušecký, M.Lorenc,J.Blažek,M.Chrenka, T.Juračka, M.Biskupič, A.Biskupič, M.Petrúfka,M.Červeňák,A.Jakúbek.

Žiadosti na predĺženie  licencie UEFA Grassroots C licencie:

R.Šulla,J.Mindek,J.Karas,F.Polesňák,K.Fabian,F.Hutta, P.Černek,F.Melicher,Ľ.Fagan, B.Jablonický.

T.Duška,V.Hujsa.

Tlačivo na prihlásenie nájdete na stránke ObFZ Senica dokumenty/pre kluby.

VII.OZNAM MATRIKY:

Matrikáz zväzu oznamuje FK a ISSF manažérom,že všetky podané žiadosti o registráciu, nový RP

 a prestupy s omedzením splňajúce požiadavky RaPP podané do zajtra, 3.8.2018 do 17,oo hod. budú

do soboty do 10,oo hod. vybavené.

VII.OZNAM SEKRETARIÁTU

Upozornenie pre FK :

RS čl.16 d ) V prípade, že FK neprihlási do súťaží požadované družstvo mládeže, a ani nepredloží všetky potrebné náležitosti o vytvorení spoločného družstva uhradí  na účet ObFZ  IBAN : SK71 0200 0000 0027 5578 5159 do začiatku majstrovskej súťaže 5.8.2018 kompenzáciu vo výške 500,- €.

Sekretár oznamuje, že si môžu FK a deleg.osoby vyzdvihnúť RS pre súťaž.roč.2018/2019 na sekretariáte zväzu.

Z dôvodu technickej závady na servere oznamujeme FK, že oficiálna stránka ObFZ  je momentálne nefukčná.

Úradná správa ObFZ uverejnená v týždenníku MY  má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a pre všetky v ÚS uvádzané osoby a subjekty záväzná, je Úradná správa ObFZ Senica, zverejňovaná na stránke www.obfzsenica.sk.

 Všetky platné predpisy ( SP,DP,RaPP) SFZ sú verejne prístupné na http://www.futbalsfz.sk/sfz-legislativa.

 

Autor: TJ Hlboké

Komentáre:

Pre pridanie komentára sa prosím prihláste alebo registrujte.